Etusivu / Palaute / Haku / In English / In Russian / På svenska 
Yritystieto
Tuotemyynti
Sijoittajatietoa
Ajankohtaista


Pörssitiedotteet 2012


Uutiset 2012


Tiedotearkisto
Yhteystiedot
Sivukartta

Ajankohtaista  |  Pörssitiedotteet_m 

NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012

28.02.2013
Nordic Aluminiumin liikevaihto ja operatiivinen liiketulos laski
edellisen tilikauteen verrattuna. Nordic Aluminium -konsernin vuoden
2012 liikevaihto oli 64,65 miljoonaa euroa (69,66). Vuoden 2012
liikevoitto oli 11,85 miljoonaa euroa (14,63). Tilikauden voitto oli
8,60 miljoonaa euroa (11,07). Sijoitetun pääoman tuotto oli 22,7%
(27,9 %) ja oman pääoman tuotto 17,2% (20,6 %).

Konsernirakenne

Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium -
konsernin muodostaa Kirkkonummella toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium
Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluminium Inc. Yhdysvalloissa ja Nordic
Aluprofiler AB Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos

Nordic Aluminium konsernin liikevaihto oli 64,65 miljoonaa euroa
(69,66). Nordic Aluminiumin vuoden 2012 liiketulos oli 11,85 miljoonaa
euroa (14,63) ja osakekohtainen tulos oli 1,78 euroa (2,29).
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 18,3 % (21,0 %).

Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 51,5
%, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 48,0 %. Suurimmat
vientimarkkinat vuonna 2012 olivat Eurooppa, Kauko-Itä ja Pohjois
Amerikka.

Viimeinen neljännes pähkinänkuoressa

Nordic Aluminiumin viimeisen neljänneksen liikevaihto laski edellisen
vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta ollen 13,54 miljoonaa
euroa (15,24). Liiketulos oli 0,00 miljoonaa euroa (2,56).
Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (0,43).

Viimeisen neljänneksen tulokseen vaikutti Nivalan liiketoiminnan ja
omaisuuden myynti, josta aiheutui 1,75 miljoonan euron kertaluontoinen
kulu.

Nordic Aluminiumissa aloitettiin YT-neuvottelut 15.10.2012, jonka
seurauksena yhteensä 10 työntekijää ja 6 toimihenkilöä irtisanottiin
26.11.2012.

Nordic Aluminium Oyj oli listattu Helsingin pörssissä 14.12.2012
saakka.

Tilauskanta

Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2012 päättyessä oli
2,72 miljoonaa euroa (3,67).

Asiakkaat eivät kykene antamaan luotettavia ennusteita ja tilaavat
lyhyellä toimitusajalla vain todelliseen tarpeeseen.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2012 olivat 0,40
miljoonaa euroa (0,11), mikä vastaa 0,6 % liikevaihdosta (0,2 %:).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit vuonna 2012 olivat 3,39 miljoonaa euroa (4,16).

Kannattavuus

Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna
2012 oli 22,7% (27,9 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,2% (20,6 %).
Tulos osaketta kohden oli 1,78 euroa (2,29). Oma pääoma osaketta
kohden oli 10,77 euroa (11,19).

Tase ja rahoitus

Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2012 päättyessä 58,65
miljoonaa euroa (62,70). Omavaraisuusaste päätyi 88,9 %:iin (86,3 %).
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 17,78
miljoonaa euroa (18,10).

Valtuutukset

Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman
nostamiseksi tai omien osakkeiden hankkimiseksi.

Osakepääoma

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2012
päättyessä oli 4 836 882. Rekisteröity osakepääoma on 6 191 208,96
euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus.
Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet noteerattiin vuodesta 1997 14.12.2012
saakka Helsingin pörssissä.

Osakkeet ja omistussuhteet

Oy Lival Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä oli tilikauden lopussa 4 836 882
osaketta eli 100,00 % osakepääomasta.

24.04.2012 yhtiö vastaanotti Oy Lival Ab:n arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaisen Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita koskevan
liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Lival Ab:n omistusosuus Nordic
Aluminium Oyj:stä nousi yli 66,7 %:iin. (Pörssitiedote NOAF0712/
24.04.2012)

Oy Lival Ab on tehnyt julkisen ostotarjouksen Nordic Aluminium Oyj:n
osakkeista 20.08.2012 alkaen. (Pörssitiedote NOAF1212/ 17.08.2012)

Yhtiö julkaisi 19.09.2012 Oy Lival Ab:n julkisen ostotarjouksen
lopullisen tuloksen, jonka mukaisesti Ostotarjouksessa tarjotut Osakkeet
edustivat noin 20,14 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden
tuottamista äänistä. 14.9.2012 omistustilanteen mukaan Oy Lival Ab
omisti noin 92,48 prosenttia kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä. (Pörssitiedote NOAF1412/ 19.09.2012)

Oy Lival Ab on 25.09.2012 ilmoittanut osakeyhtiölain 18 luvun 2
pykälän mukaisesti Nordic Aluminium Oyj:lle, että sen omistus yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä on ylittänyt yhdeksän
kymmenesosaa (9/10), joten Livalilla on osakeyhtiölain 18 luvun 1
pykälän mukaisesti oikeus lunastaa muiden Nordic Aluminium
osakkeenomistajien Osakkeet. (Pörssitiedote NOAF1612/ 25.09.2012)

Oy Lival Ab on 26.09.2012 hakenut välimiesoikeuden nimeämistä Nordic
Aluminium Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamiseksi. (Pörssitiedote
NOAF1712/ 27.09.2012)

Oy Lival Ab on 18.10.2012 tiedottanut yhtiötä Nordic Aluminium Oyj:n
vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn
määrätystä uskotusta Miehestä. (Pörssitiedote NOAF1912/ 18.10.2012)

Oy Lival Ab:n hakemuksesta 08.11.2012 Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunta nimitti yksijäsenisen välimiesoikeuden Nordic
Aluminium Oyj:n vähemmistöosakkaiden lunastusta koskevassa asiassa.
Välimiesoikeuden ainoana jäsenenä toimii Professori Juhani Kyläkallio.
(Pörssitiedote NOAF2112/ 09.11.2012)

Oy Lival Ab on 12.11.2012 jättänyt kannekirjelmän käynnistämässään
osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa Nordic Aluminium Oyj:n
vähemmistöosakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä. (Pörssitiedote
NOAF2512/07.12.2012)

Yhtiön 14.12.2012 saaman tiedon mukaan Oy Lival Ab on Nordic Aluminium
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn liittyen luovuttanut vaaditun
vakuuden uskotun miehen haltuun välimisesoikeuden 10.12.2012 tekemän
välipäätöksen perusteella. Järjestelyn seurauksena Oy Lival Ab
katsottiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla kaikkien
lunastettavien Nordic Aluminiumin osakkeiden omistajaksi.
(Pörssitiedote NOAF2612/14.12.2012).

Tilikauden aikana yhtiö on vastaanottanut myös Keskinäiseltä
työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ("Varma") arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaisen Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita koskevan
liputusilmoituksen, jonka mukaan Varman omistusosuus Nordic Aluminium
Oyj:stä laski 6 %:sta 0 %:iin. (Pörssitiedote NOAF1512/ 19.09.2012)


Yhtiökokous

Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2012 vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Vuoden 2011 osingoksi vahvistettiin 2,20 euroa
(2,10) osaketta kohden eli yhteensä 10,64 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valitsi Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi Stig Lival-Lindströmin, Viveka Iisahon, Nina Ehrnroothin ja
Hans Jonassonin. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Stig Lival-
Lindströmin.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT- Yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Englundin.

Henkilöstö

Vuonna 2012 Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa oli keskimäärin
103 henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 128 henkilöä.
Tilikauden 2012 päättyessä konsernin palveluksessa oli 58 henkilöä.

Nivalan tuotantolaitoksen myynnin yhteydessä yhteensä 22 työntekijää
siirtyi uuden omistajan, Oy Hollmen & Co Oy:n, palvelukseen.


Nivalan tuotantolaitoksen liiketoiminnan ja omaisuuden myynti

Nordic Aluminium Oyj:n Nivalassa sijaitsevan tehtaan liiketoiminta ja
omaisuus myytiin Oy Hollmen & Co Oy:lle joulukuussa 2012.


Näkymät

Uusi yrityskulttuuri on juurrutettu yritykseen pysyvästi. Tuottavuuden
ja tuloksen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja hienosäädöt
jatkuvat edelleen organisaation kaikilla osa-alueilla. Vuoden 2012
aikana valmistuvat investoinnit lisäsivät tuottavuutta ja
kilpailukykyä.

Kuluvana vuonna yhtiön johto odottaa liikevaihdon laskevan tuotannon
uudelleenorganisoinnin takia.

Johto odottaa liikevaihdon laskevan ja liikevoiton pysyvän
suurinpiirtein edellisvuoden tasolla.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön siirryttyä kokonaan emoyhtiön omistukseen, emoyhtiö katsoo
parhaaksi keskittää hallinnon toiminnot emoyhtiölle, Oy Lival Ab:lle.
Tämän johdosta Nordic Aluminiumin nykyinen toimitusjohtaja lopettaa
28.2.2013.


Riskit

Nordic Aluminium konsernin riskienhallinnan pääperiaatteita on
liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa mahdollisissa
tilanteissa. Riskienhallinnan johtamisesta vastaa toimitusjohtaja
yhdessä hallituksen kanssa.

Osana riskienhallintaa yhtiön vakuutusturva kartoitetaan ja päivite-
tään vuosittain. Tuotantolaitteisto ja liiketoiminta ovat
täysarvovakuutettuja.

Tällä hetkellä liiketoimintariskinä nähdään maailmantalouden
kehityksen jatkuva epävarmuus ja sen vaikutukset kysyntään.


Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön tilikauden voitto on 10 518 783,68 euroa, jonka jälkeen
emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 32 417 299,10 euroa.

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta vaan 32 417 299,10 euroa
jätetään taseen voittovaroihin.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja
perustuvat hallituksen tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi
ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Laadintaperiaatteet

Esitetty tilinpäätöstiedote on laadittu IAS34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Nordic Aluminium soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin
vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperi-
aatteiden mukaisesti.

Koska konsernissa on käytössä vain yksi ensisijainen
liiketoimintasegmentti "Alumiinituotteet", joka on täysin yhtenevä
konsernin tuloslaskelman ja taseen kanssa, katsauksessa ei anneta
erillisiä tietoja konsernin ensisijaisesta segmentistä.
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävien tunnuslukujen laskennassa
on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät tilinpäätöksestä.

Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty kahteen desimaaliin,
joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.

Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot eivät ole tilintarkastettu.

KONSERNITULOSLASKELMA
Miljoonaa euroa      10-12/12 % 10-12/11 % 1-12/12 % 1-12/11 %

Liikevaihto         13,54     15,24  64,65     69,66
Liiketoiminnan
muut tuotot          0,20     0,14   0,20      0,46
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
lis.(+)tai väh.(-)      0,22     -0,12  -0,45      0,41
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö            -8,10     -8,01  -32,96     -35,72
Henkilöstökulut       -0,85     -1,19  -4,40     -6,39
Poistot ja arvonalentumiset -0,83     -0,96  -3,48     -3,99
Liiketoiminnan muut kulut  -4,17     -2,53  -11,71     -9,80
Liiketulos         0,00 0,0% 2,56 16,8% 11,85 18,3% 14,63 21,0%
Rahoituserät        -0,03     0,11   0,18      0,22
Tulos ennen veroja    -0,03 -0,2%2,67 17,5% 12,03 18,6% 14,85 21,3%
Tilikauden verot     -0,56   -0,59    -3,43    -3,78
Tilikauden tulos     -0,58 -4,3% 2,08 13,7% 8,60 13,3% 11,07 15,9%
Tilikauden tulos jakaantuu:
Emoyhtiön omistajille   -0,58 -4,3% 2,08 13,7% 8,60 13,3% 11,07 15,9%

Muille           0,00    0,00    0,00    0,00

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot         0,13    0,02    0,02    0,04

Tilikauden laaja tulos jakaantuu:
Emoyhtiön omistajille   -0,45 -3,3% 2,12 13,9% 8,62 13,4% 11,11 15,9%
Muille           0,00    0,00    0,00    0,00

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake, euroa
             -0,12    0,43    1,78    2,29

KONSERNITASE

Miljoonaa euroa              31.12.12    31.12.11
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet              24,62     25,80
Liikearvo                   0,00      2,25
Aineettomat hyödykkeet             0,70      0,71
Myytävissä olevat rahoitusvarat        0,02      0,02
Muut rahoitusvarat				 0,01	    0,00
Laskennalliset verosaamiset          0,09      0,09
Yhteensä                   25,44     28,86

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                5,77      7,09
Myyntisaamiset ja muut saamiset        9,85      9,70
Rahavarat                   17,60     17,05
Yhteensä                   33,21     33,84

Varat yhteensä                58,65     62,70

Miljoonaa euroa              31.12.12    31.12.11
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                  6,19      6,19
Ylikurssirahasto                3,45      3,45
Muuntoerot                  -0,08     -0,10
Kertyneet voittovarat             42,55     44,58
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   52,12     54,13
Yhteensä                   52,12     54,13

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            2,99      2,89
Varaukset                   0,03      0,20
Yhteensä                    3,02      3,10
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat            3,51      5,48
Yhteensä                    3,51      5,48

Velat yhteensä                 6,54      8,58

Oma pääoma ja velat yhteensä         58,65     62,70

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Miljoonaa euroa       10-12/12 10-12/11  1-12/12  1-12/11

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio)   -0,58   2,08    8,60   11,07
Oikaisut
 Suunn. mukaiset poistot    0,83   0,96    3,48   3,99
 Liiket,joihin ei liity maksut.1,32   0,00    1,32   0,00
 Rahoitustuotot ja -kulut   0,03  -0,12   -0,18   -0,22
 Verot             0,54   0,56    3,43   3,78
Rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta     2,13   3,48   16,65   18,62

Käyttöpääoman muutos:
 Lyhytaikaisten liikesaamisten
 lisäys(-)/vähennys(+)     3,62   3,72   -0,04   -0,30
 Vaihto-omaisuuden
 lisäys(-)/vähennys(+)     0,63   0,14   1,32   -0,31
 Lyhytaikaisten velkojen
 lisäys(+)/vähennys(-)    -0,63  -3,09   -0,15   0,09
Yhteensä            3,62   0,77   1,14   -0,52
Liiketoiminnan rahavirta
ennen korkoja ja veroja     5,75   4,26   17,78   18,10

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoim.rahoituskuluista   -0,03  -0,04   -0,08   -0,29
Saadut korot ja maksut muista
liiketoim.rahoitustuotoista   0,01  0,16   0,26    0,51
Maksetut välittömät verot    -2,21  -0,74   -4,85   -3,67

Liiketoiminnan rahavirta(A)   3,52  3,64   13,11   14,65

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin   -0,61  -1,63  -3,39   -4,16
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    1,64   0,18   1,64    0,18
Investointien rahavirta(B)    1,03  -1,45  -1,75   -3,98

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti      0,00   0,00   0,00    0,00
Lyhytaik. lainojen nostot    0,00   0,00   0,00    0,00
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut          0,00  -0,01   0,00   -0,02
Pitkäaikaisten lainojen
nostot              0,00   0,00   0,00    0,00
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut         -0,17  0,00   -0,18    0,00
Maksetut osingot ja
muu voitonjako          0,00  0,00  -10,64   -10,16
Rahoituksen rahavirta(C)    -0,17  -0,01  -10,82   -10,18

Rahavarojen muutos (A+B+C)    4,37  2,18   0,54    0,50
Muuntoeron muutos        0,13  0,06   0,02    0,04
Rahavarojen muutos yhteensä   4,50  2,24   0,55    0,54
Rahat ja pankkisaamiset
kauden alussa          13,10  14,81   17,05   16,51
Rahat ja pankkisaamiset
kauden lopussa         17,60  17,05   17,60   17,05
Muutos              4,50  2,24   0,55    0,54

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Milj.euroa Osake-  Ylikurssi-  Muunto-  Kertyneet   Omapääoma
      pääoma  rahasto   erot   voittovarat  yhteensä
Omapääoma
1.1.2011   6,19    3,45   -0,14   43,66      53,17
Laajan tuloslaskelman erät     0,04   11,07      11,11

Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä                       11,11
Osingonjako                 -10,16      -10,16


Oma pääoma
31.12.2011   6,19    3,45   -0,10   44,58      54,13

Oma pääoma
1.1.2012    6,19    3,45   -0,10   44,58      54,13

Laajan tuloslaskelman erät     0,02    8,60      8,62
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä
Osingonjako                 -10,64     -10,64

Oma pääoma
31.12.2012  6,19    3,45   -0,08   42,55      52,12


TUNNUSLUKUJA:
             10-12/12 10-12/11 1-12/12 1-12/11 1-12/10
Laimennusvaikutuksella
oikaistu tulos/osake, euroa -0,12   0,43  1,78   2,29   2,46

                1-12/12   1-12/11   1-12/10
Omavaraisuusaste, %        88,9    86,3    86,4
Velkaantumisaste, %        -33,8    -31,5    -30,9
Taseen loppusumma, milj. e    58,65    62,70    61,56

LIITETIEDOT:
                1-12/12   1-12/11   1-12/10
Oma pääoma/osake, euroa     10,77    11,19    10,99
Henkilöstö kauden lopussa      58     105     151

             10-12/12 10-12/11 1-12/12 1-12/11 1-12/10

Bruttoinvestoinnit, milj. e  0,61  3,03  3,39    4,16   1,85
Henkilöstö keskimäärin     86   123   103    128   156

Liikevaihto maantieteellisten segmenttien mukaan:
Miljoonaa euroa    10-12/12 10-12/11 1-12/12 1-12/11 1-12/10
Suomi           6,61   8,21  31,37   36,22  34,95
Muut maat         6,93   7,03  33,28   33,44  33,31
Yhteensä         13,54   15,24  64,65   69,66  68,26


Verot:
Miljoonaa euroa      10-12/12 10-12/11 1-12/12 1-12/11 1-12/10
Verotettavaan tuloon
perustuva vero        -0,46  -0,86  -3,36  -4,08  -3,83
Laskennallisten verojen muutos-0,10  0,27  -0,07   0,30  -0,35
Yhteensä           -0,56  -0,59  -3,43  -3,78  -4,18

Vaihto-omaisuus:
Miljoonaa euroa        31.12.12  31.12.11  31.12.10
Aineet ja tarvikkeet        0,76    0,92    1,01
Keskeneräiset tuotteet       2,98    3,80    2,87
Valmiit tuotteet          2,02    2,37    2,89
Yhteensä              5,76    7,09    6,77

Korolliset velat:
Miljoonaa euroa        31.12.12  31.12.11  31.12.10
Rahoitusleasingvelat        0,00    0,01    0,03
Yhteensä              0,00    0,01    0,03

Vastuut:
Miljoonaa euroa        31.12.12  31.12.11  31.12.10
Konsignaatiovastuut        0,00     0,15    0,26
Vuokra ja leasingvastuut     2,19     4,03    4,89
Lähipiiritapahtumat:
Miljoonaa euroa     10-12/12 10-12/11 1-12/12 1-12/11 1-12/10
Myynti           1,89    2,04 10,28    10,53  9,49
Ostot           0,01    0,01  0,01    0,02  0,03

Miljoonaa euroa        31.12.12  31.12.11  31.12.10
Myyntisaamiset         0,33      0,09    0,07
Ostovelat           0,00      0,00    0,04

Tilauskanta:
Miljoonaa euroa         31.12.12   31.12.11  31.12.10
                  2,72    3,67    7,22

Tilinpäätös tilikaudelta 2012 ei ole tilintarkastettu. Tunnusluvut on
laskettu finanssivalvonnan standardi 5.1 mukaisesti.


Kirkkonummella 28.2.2013

NORDIC ALUMINIUM OYJ

Lisätietoja antaa:
Peter Högel, p. 020 7660 200


© 2004 Nordic Aluminium Oyj | Päivitetty 19.01.2006 | Käyttöehdot